Regulamin

Niniejsze warunki („Warunki”) regulują stosunki między użytkownikami a Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”) w związku z korzystaniem z portalu internetowego http://www.mazda-press.pl (dalej zwanego „Portalem Prasowym Mazdy" lub „Stroną"). Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszymi Warunkami przed skorzystaniem z Portalu Prasowego Mazdy. Korzystanie ze strony podlega niniejszym  Warunki, niezależnie od tego, czy się Państwo zarejestrują.


Zmiana Warunków

 Użytkownicy niezarejestrowani: 

Dla niezarejestrowanych użytkowników niniejsze Warunki będą miały zastosowanie w aktualnej wersji zamieszczonej na Stronie w chwili gdy z niej korzystają. Jeśli nie akceptują Państwo naszych Warunków lub zmian w Warunkach, powinni Państwo zaprzestać korzystania z Portalu Prasowego Mazda.

Użytkownicy zarejestrowani:

Dla użytkowników zarejestrowanych na Stronie (tj. użytkowników, którzy posiadają konta na Stronie), obowiązują Warunki w wersji z  momentu rejestracji albo wersja zmieniona Warunków, zgodnie z poniższym postanowieniem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Warunków w przyszłości będą publikowane w witrynie Portalu Prasowego Mazda, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanych Warunków, o której zostaną Państwo zawiadomieni poprzez informacje pojawiającą się na stronie lub wiadomością email na podany przez Państwa adres. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszych Warunków.  Jeśli nie akceptują Państwo naszych Warunków lub zmian w Warunkach, powinni Państwo usunąć konto i zaprzestać korzystania z Portalu Prasowego Mazda.

 

Rejestracja

Rejestracja na Portalu Prasowym Mazdy jest zastrzeżona dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów, którzy mają przynajmniej 18 lat.
Użytkownik wyraża zgodę na podanie ważnych i kompletnych informacji w procesie rejestracji oraz podczas korzystania ze Strony i oświadcza, że nie naruszy praw osób trzecich podczas procesu rejestracji. Naruszenie praw osób trzecich następuje przykładowo wówczas, gdy informacje osobowe lub inne dane osób trzecich są wykorzystywane bez ich zgody, np. nazwisko lub adres mailowy osoby trzeciej. Nie wolno rejestrować się wielokrotnie.
Jeśli dane podane przez użytkownika ulegną zmianie po pierwotnej rejestracji, użytkownik zgadza się niezwłocznie skorygować lub zaktualizować odpowiednie informacje w profilu użytkownika.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.mazda-press.com/pl/polityka-prywatnosci/, która stanowi integralną część niniejszych Warunków.

 

Zasady Korzystania z Haseł oraz Odpowiedzialność

Zarejestrowani użytkownicy muszą zachować w tajemnicy swoją nazwę użytkownika i hasło oraz dopilnować, by osoby niepowołane nigdy nie uzyskały dostępu do tych informacji.
Użytkownik ma obowiązek zachować swoje hasło w poufności i nie ujawniać go jakimkolwiek innym osobom, w tym współpracownikom, personelowi IT ani osobom zapewniającym wsparcie dla Strony. Jeśli użytkownik odkryje, że jego hasło zostało ujawnione niepowołanym osobom lub też zaistniało inne ryzyko niewłaściwego wykorzystania, wówczas musi niezwłocznie powiadomić o tym Mazdę. Mazda podejmie wówczas odpowiednie działania w celu zablokowania przedmiotowego hasła.

 

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie treści lub materiały zawarte na Portalu Prasowym Mazdy, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ strony oraz inne elementy, (dalej „Zawartość”) są własnością Mazda lub zostały użyte przez Mazda za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

Za pośrednictwem Portalu Prasowego Mazda są udostępniane narzędzia informatyczne umożliwiające użytkownikom korzystanie z Portalu Prasowego Mazda. Mazda udziela użytkownikowi niewyłącznej bezpłatnej licencji na korzystanie z udostępnianych za pośrednictwem Portalu Prasowego Mazda narzędzi informatycznych.

Korzystanie przez użytkowników z Zawartości nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402). W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Mazdy kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części.

Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia (dalej „Znaki”) umieszczone na Portalu Prasowym Mazda są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Portalu przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Portalu. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Mazda wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Mazda lub inne uprawnione podmioty.

 

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.